Referat generalforsamling 2021.

Referat af generalforsamling

11. august 2021 – 11:00 i Otterup Idrætscenter

Velkomst ved formanden Herluf Jørgensen

Dagsorden:

a.   Valg af dirigent og stemmetæller

b.   Formandens beretning

c.   Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

d    Vedtægtsændringer 

e.   Indkomne skriftlige forslag.

f.    Fastsættelse af kontingent

g.   Valg af kasserer – Modtager genvalg

h.   Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

          Kurt Larsen – modtager genvalg

         Hanne Jessen – modtager ikke genvalg

              Valg af bestyrelsesmedlem

i.    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for et år

        Kaj Halskov – ???

       Ove Nielsen – Modtager genvalg

  j.    Valg af revisor for 2 år

        Ole Rabæk – Modtager genvalg

  k.   Valg af revisor suppleant for et år.

        Niels Justesen – Modtager ikke genvalg

l.    Eventuelt – (herunder kan intet godkendes)

Velkomst.

Formanden bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde. I år er vi ca. 100 deltagere.

Valg af dirigent og stemmetæller.

Bestyrelsen foreslog Kjeld Hansen. Kjeld Hansen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og beslutnings dygtig.

Formandens beretning.

Der er ikke så meget at berette om for sæsonen 2020, da vi har været ned lukket på grund af pandemien. Vi fik vore aftaler med Ulrik på plads, samt afsluttet regnskab. Vi har undersøgt mulighederne for at få hjælp fra corona hjælpepakkerne, men det er ikke muligt, evt. under henvisning til det store beløb vi får fra Nordfyns kommune. Vi fik ligeledes at vide, at vi var i vores gode ret til at opkræve kontingent under corona epidemien til dækning af faste udgifter. Vi var jo kontraktlig forpligtiget til at betale baneleje. Dette er gået hårdt ud over vores pengebeholdning, hvorfor der ikke bliver stævner i år og højere betaling ved arrangementer.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Regnskabet blev forelagt og godkendt.

Vedtægtsændringer

Ingen vedtægtsændringer

Indkomne skriftlige forslag

Der er ikke modtaget nogen forslag.

Fastsættelse af kontingent.

Grundet foreningens økonomiske situation, prisstigninger på baneleje mindre medlemstal foreslår bestyrelsen en kontingentforhøjelse på kr. 50,00 til kr. 200,00 pr. måned, første gang den 01.10.2021. Sygekontingentet vil derfor være kr. 100,00 pr. måned. Der vil også være kontingentbetaling i dec. som plejer at være fri. Med nuværende kontingentbetaling vil vi have et underskud på ca. kr. 8.000 om måneden. Kontingentforhøjelsen blev enstemmigt vedtaget.

Valg af kasserer

Britt Brødbæk blev genvalgt som kasserer

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Kurt Larsen blev genvalgt

Ove Nielsen blev valgt

Bestyrelsen blev  bemyndiget til at finde et medlem, som kan tiltræde senere.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

        Kaj Halskov blev genvalgt

       Ina Madsen blev valgt.

Valg af revisor for 2 år

       Ole Rabæk blev genvalgt

Valg af revisorsuppleant

        Kjeld Hansen blev valgt.

Eventuelt

Der var spørgsmål til hjemmesiden og brug af denne. Der var ønsker fra medlemmer om flere informationer, bl.a. om opstart efter ferier og lign. Dette blev taget til efterretning.

Nogle medlemmer havde nået at betale kontingent for nov. 2020, hvor alt blev lukket ned igen. De fleste har betragtet det som et tilskud til foreningen, men Poul Ewald Lorentzen tog problemet op, og mente ikke at han skulle betale og ville godtgøres på en eller anden måde. Bestyrelsen undersøges hvordan det kan takles.

Referatet godkendt

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top