Vedtægter

Vedtægter for otterup motionsbowling

Otterup Motions-Bowling er en bowlingklub som holder til i Otterup hallen.
Vi lægger stor vægt på hygge og socialt samvær, som en stor del af vores aktiviteter.

Kunne du tænke dig at deltage så anvend vores kontaktformular længere ned på siden

Herunder finder du oplysninger om foreningen og kontaktoplysninger så du kan komme i kontakt med os.
Alternativt kan du kontakte os via kontaktformularen i bunden af denne side.§ 1 – Navn.

Foreningens navn: Otterup Motions-bowling.

Foreningens hjemsted: Otterup Bowlings Center.

Foreningens adresse: den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 2 – Formål.

At dyrke bowling på motions og turneringsplan.

At samle medlemmerne til socialt samvær.

§ 3 – Medlemskab.

Alle har adgang til at blive medlem, såfremt der er plads (ledige baner etc.)

Nye medlemmer kan optages ved henvendelse til formand/kasserer (eller holdlederne)

Udmeldelse skal ske til Formand/kasserer den 1 i en måned og med mindst 1 måneds varsel.

Ved længerevarende sygdomstilfælde kan et medlem bevare sit medlemskab til nedsat kontingent, der kan ikke spilles i den måned man har nedsat kontingent. Der kan ikke spilles i den måned/periode man har nedsat kontingent.

For at få nedsat kontingent skal det ske ved henvendelse til formand/kasserer. Man kan minimum få nedsat kontingent i en måned, dog maksimalt i 3 måneder. Man kan få forlænget nedsat kontingent perioden ved henvendelse til formand/kasserer. Alle priser kan ændres af bestyrelsen uden generalforsamlingens godkendelse.

Valg af Holdleder/suppleanter. Der vælges en holdleder og en suppleant for et år ad gangen. Kun foreningsmedlemmer kan vælges til holdleder/suppleant. Den første spilledag efter en generalforsamling stiller holdleder og suppleanter op til genvalg, eller nye vælges.

Medlemskabet er personligt Et medlem kan ikke overdrage en eller flere af sine spille timer til en anden person. Et medlem kan spille gratis på et hold på en ledig plads efter aftale med holdlederen.

Passive medlemskab: Passivt medlemskab kan opnås ved at betale et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Som passivt medlem kan man virke som bestyrelsesmedlem, holdleder, og deltage i foreningens øvrige arrangementer. Passive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Passive medlemmer kan ikke indgå i foreningens aktive medlemsliste, de skal optegnes på en særskilt passiv medlemsliste og have særkilt passivt medlemskort. For at opnå passivt medlemskab, skal man havde haft et medlemskab i Otterupmotionsbowling, Altså ingen udefra kommende kan opnå et passivt medlemskab.

§ 4 – Kontingent.

Kontingent betales forud den første spilledag i ny måned. Beløbet gælder for en ugentlig ”spilletime”. (Leje af sko og udskrifter er ikke inkluderet.)

Ved kontingentrestance uden aftale med formand/kasserer om udsættelse af betaling, kan et medlem ekskluderes efter 3 måneders restance. Et medlem som er ekskluderet, kan optages i foreningen igen med formandens/Kassererens og/eller bestyrelsens godkendelse, men først efter betaling af skyldigt kontingent. Der tilbagebetales ikke for meget indbetalt kontingent.

Bestyrelsen kan regulere kontingentet i forhold til udgifterne.

§ 5 – Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted og bestyrelsesmedlemmerne afgår på skift.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.

Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen med skiftevis afgang.

Der vælges 2 revisorer for 2 år med skiftevis afgang hvert andet år.

Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år.

Der holdes møde så ofte, som formanden finder det nødvendigt, eller når 4 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er mødt. evt. afstemning afgøres ved simpel stemmeflertal.

Alle beslutninger indføres i foreningens bestyrelsesprotokol.

Foreningen tegnes i alle forhold af formand og kasserer i forening.

§ 6 – Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 1/3 del af de Stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved skrivelse til alle hold.
Skriftlige forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før.
Generalforsamlingens dagsorden.
Valg af dirigent (valg af stemmetællere.)
Formandens beretning.
Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Vedtægtsændringer.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af medlemmer til bestyrelsen (ref.§5).
Valg af bestyrelses suppleant (for 1 år).
Valg af revisor for 2 år.
Valg af revisor suppleant for 1 år.
Eventuelt (herunder kan intet vedtages)
§ 7 – Afstemning.

Afstemning på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagter. Hvert medlem kun en stemme.

Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3del af de fremmødte stemmer for.

Dirigenten kan bestemme, skriftlig afstemning, eller hvis mindst halvdelen af de fremmødte stemmer forlanger det.

§ 8 – Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, vis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt begærer det, med angivelse af årsagen, til formanden. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter begæringen, med et varsel til alle hold på mindst 7 dage og højest 14 dage.

§ 9 – Regnskab.

Kassereren føre medlemskartotek og kassebog samt udarbejder årsregnskab.

Regnskabsåret går fra 1 Januar til 31 December. Foreningens midler anbringes i godkendt pengeinstitut.

§ 10 – Foreningens opløsning.

Opløsning af foreningen kan besluttes på en generalforsamling, hvor ¾ af medlemmerne stemmer for. Et evt. overskud eller formue gives til plejehjem Otterup eller til ældre-sagen i Otterup.

Overstående vedtægter er ændret på generalforsamling d. 11/03 marts 2020.

30/06 2020

Bestyrelsen

Otterupmotionsbowling.

Scroll to Top