Vedtægter

Vedtægter for Otterup Motions-bowling.                                                                              

                                  § 1 – Navn.

Foreningens navn:        Otterup Motions-bowling.                                                

Foreningens hjemsted:  Otterup Bowlings Center.

Foreningens adresse:    den til enhver tid siddende formands adresse.

                                     § 2 – Formål.

At dyrke bowling på motions og turneringsplan.

At samle medlemmerne til socialt samvær.

                                    § 3 – Medlemskab.

Alle har adgang til at blive medlem, såfremt der er plads (ledige baner etc.)

Nye medlemmer kan optages ved henvendelse til formand/kasserer (eller  

holdlederne)

Udmeldelse skal ske til Formand/kasserer den 1 i en måned og med mindst 1 måneds

varsel.   

Ved længerevarende sygdomstilfælde kan et medlem bevare sit medlemskab   

til nedsat kontingent, der kan ikke spilles i den måned man har                                  

nedsat kontingent. For at få nedsat kontingent skal det ske ved henvendelse til                                     

formand/kasserer. Man kan minimum få nedsat kontingent i en måned, dog

maksimalt i 3 måneder. Man kan få forlænget nedsat kontingent perioden ved

henvendelse til formand/kasserer.

Alle priser kan ændres af bestyrelsen uden generalforsamlingens

godkendelse.

Medlemskabet er personligt Et medlem kan ikke overdrage en eller flere af sine spille timer til en anden person. Et medlem kan spille gratis på et hold på en ledig plads efter aftale med holdlederen.

Passive medlemskab: Passivt medlemskab kan opnås ved at betale et af

generalforsamlingen fastsat kontingent. Som passivt medlem kan man virke som

bestyrelsesmedlem, holdleder, og deltage i foreningens holdledermøder på samme

vilkår som aktive medlemmer. Passive medlemmer har stemmeret på

generalforsamlingen, og deltager i foreningens øvrige arrangementer på lige fod

med aktive medlemmer. Passive medlemmer kan indgå i foreningens ikke aktive medlemsliste, de skal optegnes på en særskilt passiv medlemsliste og have særkilt passivt medlemskort.

Valg af holdleder/suppleanter der vælges en holdleder og en suppleant for et

år ad gangen. Kun foreningens medlemmer kan vælges til holdleder/suppleant.

Den første spilledag efter generalforsamlingen, stiller holdleder/suppleant op til

genvalg, eller nye vælges.

                                    § 4 – Kontingent.

Kontingent betales forud den første spilledag i ny måned. Beløbet gælder for en

ugentlig ”spilletime”. (Leje af sko og udskrifter er ikke inkluderet.) Ved kontingent

restance uden aftale med formand/kasserer om udsættelse af betaling, kan et

medlem ekskluderes efter 3 måneder. Et ekskluderet medlem kan optages igen

med formandens/Kassererens og/eller bestyrelsens godkendelse, dog først efter

betaling af skyldigt kontingent.

                            § 5 – Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan

finde sted og bestyrelsesmedlemmerne afgår på skift.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Kasserer og 3     

bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen og 2 revisorer for 2 år med skiftevis

afgang og 1 revisorsuppleant for 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig med Næstformand og sekretær. Der holdes møde så

ofte, som formanden finder det nødvendigt, eller når 4 bestyrelsesmedlemmer

forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er mødt.

evt. afstemning afgøres ved simpel stemmeflertal. Alle beslutninger indføres i

foreningens bestyrelsesprotokol. Foreningen tegnes i alle forhold af formand og

kasserer i foreningen.

                          § 6 – Generalforsamling.

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 1/3 del af de Stemme-

berettigede medlemmer er til stede.

 • Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabs-

årets afslutning. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved skrivelse til alle hold.

Skriftlige forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være

bestyrelsen i hænde senest 7 dage før.

 • Generalforsamlingens dagsorden.
 • Valg af dirigent og stemmetællere.
 • Formandens beretning.
 • Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 • Evt. Vedtægts ændrings forslag.
 • Indkomne skriftlige forslag.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen (ref.§5).
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år).
 • Valg af 1 revisor for 2 år.
 • Valg af revisor suppleant for 1 år.
 • Eventuelt (herunder kan intet vedtages)

                               § 7 – Afstemning.

Afstemning på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed. Der kan

ikke stemmes ved fuldmagter. Uanset spilledag, har hvert medlem kun en stemme.

Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3del af de fremmødte stemmer for.

Dirigenten kan bestemme, at der afholdes skriftlig afstemning, eller hvis mindst

halvdelen af de fremmødte stemmer forlanger det.

                  § 8 – Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, vis bestyrelsen finder det nødvendigt,

eller hvis mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt begærer det, med angivelse

af årsagen, til formanden. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter begæringen,

med et varsel til alle hold på mindst 7 dage og højest 14 dage.

                             § 9 – Regnskab.

Kassereren føre medlemskartotek og kassebog samt udarbejder årsregnskab.

Regnskabsåret går fra 1Januar til 31December. Foreningens midler anbringes i

Godkendt pengeinstitut.

                    § 10 – Foreningens opløsning.

Opløsning af foreningen kan besluttes på en generalforsamling, hvor ¾ af

medlemmerne stemmer for. Et evt. overskud eller formuegives til plejehjem

Otterup eller til ældre-sagen i Otterup. Senest ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling d: 27/2 2019.